2011, മാർച്ച് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഞാൻ വരുന്നു

  ഈ അമാവാസി നാളിൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അലയാൻ വിധിയുമായി വീണ്ടും ! ഞാൻ ! എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളും വിഹരിക്കുന്ന ഈ ബൂലോകത്തിൽ എനിക്കും ഇടം ഇല്ലേ...